Afstemming toezichtkader Kinderopvang en Onderwijs

In Integrale Kindcentra is sprake van een nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Op dit moment is er echter nog veel verschil tussen de toezichtkaders voor beide sectoren; een belemmering voor de ontwikkeling van deze centra.

Ook vereniging IKOOK heeft dit ingebracht tijdens het recente Rondetafelgesprek Onderwijsinnovaties. We zijn dan ook blij dat er nu een motie is aangenomen om het toezichtkader voor opvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen “zodat brede scholen en integrale kindcentra bevorderd kunnen worden”. De exacte tekst van de motie vindt u hier.

Experiment flexibele en virtuele onderwijstijden

Voor scholen is het nieuwe experiment ‘Flexibele en virtuele onderwijstijden’ een mogelijkheid om ruimte te krijgen voor andere indeling van de lestijden. Het gaat hierbij zowel om flexibele als virtuele onderwijstijd. Dit vraagt dus om een duidelijk uitgewerkt plan met betrekking tot ICT en digitaal onderwijs.

Op een vraag vanuit de Kamer over de opzet van dit experiment antwoordde staatssecretaris Dekker: “Scholen kunnen zich uitsluitend aanmelden voor het experiment indien zij van plan zijn om aan beide onderdelen van het experiment mee te doen”. Aan dit experiment, dat loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2017, kunnen maximaal 15 scholen meedoen.

Relevant informatie over dit experiment kunt u vinden in de Kamerbrief en het Ontwerpbesluit.