Nieuwsbrief december 2015

Het jaar 2015 wordt bijna afgesloten, de Kerstvakantie komt eraan… Tijd voor een nieuwsbrief met updates vanuit vereniging IKOOK én het netwerk. Zoals in deze nieuwsbrief zichtbaar is, zijn we als vereniging volop in ontwikkeling. Het doel hiervan? Ieder kind optimale ontwikkelkansen bieden in één pedagogisch klimaat, de hele dag en het hele jaar.

 

In de nieuwsbrief leest u daarom onder meer over:

  • de IKOOK-Academie die we in 2016 starten
  • de versnellingsaanvraag rond digitaal leermateriaal voor de scholen
  • opleidingsmogelijkheden voor medewerkers IKC
  • de manier waarop UN1EK haar IKC’s vormgeeft (interview met Eric Boerhout, voorzitter college van bestuur)

 

We wensen u veel leesplezier! Reacties zijn uiteraard van harte welkom: info@verenigingikook.nl.

Kindcentra2020: een realistisch perspectief

Op 9 oktober was het zover. De uitgewerkte visie van Kindcentra2020 werd gepresenteerd. Een veelheid aan organisaties, waaronder natuurlijk IKOOK, steunt de visie. De visie kent twee fundamenten:

  1. Elk kind krijgt recht op toegang tot een minimum aantal uren kinderopvang. Dit basispakket is voor ouders gratis. Daarnaast kunnen organisaties een aanvullend pakket kinderopvang verzorgen dat ouders die dit (bijvoorbeeld in verband met het combineren van arbeid en zorg) nodig hebben kunnen inkopen.
  2. Het wettelijk mogelijk maken van Kindcentra 2020 – pedagogische voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar aangeboden door één organisatie. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit één organisatie zowel kinderopvang als primair onderwijs aan te bieden: ontwikkelen en leren. De strategie is dat het wettelijk kader deze innovatieve pedagogische voorzieningen mogelijk maakt, maar niet verplicht stelt.

Motie

Op 9 oktober zijn zes politieke partijen uitgenodigd. Zij pakken de uitdaging op om een wettelijke mogelijkheid te scheppen. Geen loze woorden. Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wordt een motie ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks met de tekst:

“…verzoekt de regering om, binnen een halfjaar met concrete voorstellen te komen over wat er nodig is om het mogelijk te maken dat kinderopvang en onderwijs kunnen worden aangeboden vanuit één organisatie (zoals een integraal kindcentrum);

verzoekt de regering tevens om de (on)mogelijkheden voor de wettelijke verankering van kindcentra te onderzoeken”

De motie is aangenomen!

Vervolg

Chapeau voor de wijze waarop Kindcentra2020, onder aanvoering van Gijs Roozendaal, vanuit de inhoud verbinding heeft gelegd tussen primair onderwijs, Kinderopvang en gemeenten. Er is een bedding gemaakt waarin allerlei organisaties samen zijn gaan stromen. Leden van IKOOK en ook bestuursleden hebben inbreng verzorgd in diverse werkgroepen en in de adviesraad. In januari zal de adviesraad van Kindcentra2020 bezien op welke wijze hij verder zal functioneren. In principe is Kindcentra2020 een tijdelijk voertuig dat uit is op wettelijke verankering, met één doel: dat belemmeringen om als 1 organisatie vanuit 1 visie te werken worden weggenomen.

Kindcentrum van de toekomst

Nog kort de visie waar Kindcentra2020 zoveel organisaties aan zich wist te verbinden, vooral gedreven vanuit de beweegreden: “Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar.”

In een Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. De huidige sectoren kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gaan op gelijkwaardige basis op in deze Kindcentra 2020 en vormen één nieuwe organisatie. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

De visie en uitwerking is verwerkt in een handzaam boek: Kindcentra2020, een realistisch perspectief.  Te bestellen/downloaden via: www.kindcentra2020.nl.