Verlenging en uitbreiding voor ‘flexibele onderwijstijden’

Het is lang stil geweest, maar er is goed nieuws vanuit Den Haag. Staatssecretaris Dekker heeft vandaag een brief gepubliceerd over het experiment flexibele onderwijstijden. Hierin schrijft hij over de resultaten uit het experiment en een literatuuronderzoek naar flexibele schooltijden dat OCW heeft laten uitvoeren. Hij concludeert:

“Op basis van de bovenstaande uitkomsten concludeer ik dat de vraag of flexibilisering van de onderwijstijd een goed middel is, nog onvoldoende eenduidig te beantwoorden is. Ik stel daarom voor het experiment te verlengen en de experimentscholen nader te blijven volgen. In 2018 zal de inspectie onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld. Zo kunnen we bezien of de tekortkomingen in de kwaliteit die in 2014 zijn geconstateerd zijn opgelost. Het gebeurt namelijk vaker dat scholen die van concept wisselen een tijdelijke terugval in kwaliteit hebben. Omdat de groep experimentscholen beperkt van omvang is, wil ik bij dit onderzoek ook de lessen uit het experiment regelluwe scholen betrekken. Binnen dat experiment is er ook een aantal scholen dat met onderwijstijd wil gaan experimenteren. Dat geldt ook voor de ongeveer tien scholen die binnen de huidige wettelijke kaders individuele schooltijden verzorgen. In totaal gaat het dan om een groep van ruim 20 scholen, waarmee de onderbouwing van een toekomstig besluit steviger wordt.”

Vereniging IKOOK is positief over het voorstel van de staatssecretaris: verlenging en verder onderzoek komt overeen met wat de vereniging heeft bepleit. Een mooie uitdaging dus voor de scholen om te laten zien dat flexibele onderwijstijden toekomst hebben! Dit neemt niet weg dat de vereniging een aantal kanttekeningen heeft:

  • De staatssecretaris wil het experiment uitbreiden met scholen uit het experiment ‘regelluwe scholen’. Dit zijn scholen die het predicaat excellent hebben en dus hebben laten zien dat zij het huidige onderwijs heel goed doen. Toch wil dit niet zeggen dat zij ook voldoen aan de randvoorwaarden om flexibele onderwijstijden tot een succes te maken: het bouwen van een kathedraal betekent ook niet per definitie dat je succesvol een hogesnelheidslijn kunt aanleggen. De vereniging bepleit daarom vooral een toetsing aan de hand van de criteria die in het rapport flexibele onderwijstijden zijn genoemd.
  • De staatssecretaris stelt voor het experiment uit te breiden met 10 extra scholen. De vereniging vindt dit te beperkt en ziet graag voor meer scholen ruimte om mee te doen. Uiteraard gaat het dan alleen om scholen die voldoen aan de bovengenoemde criteria.
  • Tot slot wil de vereniging uitdrukkelijk aandacht vragen voor het profiel van de scholen die mogen experimenteren met flexibele onderwijstijden. De vereniging is ervan overtuigd dat het experiment juist ook in gewone en achterstandswijken veel kansen biedt en niet beperkt moet worden tot scholen met een hoog profiel. Aan de ene kant komen flexibele onderwijstijden de kwaliteit van het onderwijs ten goede omdat je leerlingen veel dichter moet volgen (en dus stimuleren) in hun ontwikkeling. Aan de andere kant trekken flexibele onderwijstijden ook juist de ouders uit hogere sociale milieus naar deze scholen waardoor je een ‘verdikking van de problematiek’ op achterstandsscholen tegengaat. Wij bepleiten daarom juist ook scholen in deze wijken kans te bieden om meerwaarde van flexibele onderwijstijden voor alle lagen van de bevolking te laten zien – mits ze aan de randvoorwaarden voldoen om het experiment succesvol vorm te geven.

De vereniging zal uiteraard aandacht vragen voor deze punten bij het rondetafelgesprek over flexibele onderwijstijden op 14 april aanstaande.

 

Nieuwsbrief maart

Eind maart is de nieuwsbrief weer verzonden naar onze abonnees. In deze nieuwsbrief lees u onder meer over

  • de Academie. In december is het al aangekondigd: dit jaar starten we met de IKOOK-Academie. “Een lerende gemeenschap van praktijkmensen die vertrouwen dat het anders kan.” Het programma is inmiddels ingevuld en de eerste aanmeldingen zijn al binnen!
  • actie vanuit de Tweede Kamer. Bestuursleden van IKOOK hebben recent gesprekken gehad met Tweede Kamerleden over het experiment ‘flexibele onderwijstijden’. Dit heeft tot eerste acties geleid, die we natuurlijk goed blijven volgen.
  • Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen: wie zijn ze, waar houden zij zich mee bezig en op welke punten blinken zij uit?

We wensen u veel leesplezier en inspiratie! Reacties zijn natuurlijk altijd welkom.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook via de mail ontvangen? Meld u dan aan via onze homepage: www.verenigingikook.nl.