Stop de overregulering!

De lerarenvakbond Leraren in Actie heeft een oude petitie weer uit de kast getrokken: ‘Stop de overvolle klassen’. In deze petitie stelt LIA voor om het maximum aantal leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Reden? “Wij krijgen de afgelopen jaren steeds meer signalen van ouders en van leraren uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, dat de klassen steeds groter worden. Veel scholen proberen noodgedwongen de bezuinigingen deels op te lossen door de klassen te vergroten, tot soms wel 30-36 leerlingen in één klas. Met de komst van het passend onderwijs wordt er op dat punt zelfs nog veel meer van leraren gevraagd en verwacht.”

Het voorstel klinkt sympathiek – welke leerkracht op een traditionele school zou géén kleinere klassen willen?

Ons bezwaar: de ‘oplossing’ die wordt aangedragen maakt het niet makkelijker, maar moeilijker om passend onderwijs te geven.

Op steeds meer scholen worden de traditionele klassen losgelaten. Juist door het onderwijs anders te organiseren, zien deze scholen kans om passend onderwijs te bieden aan hun leerlingen. (Bekijk voor achtergrondinformatie Onderwijsvraag 3 van Operation Education: ‘Waarom zijn er klaslokalen?’). Wetgeving die een maximum aantal leerlingen per klas vastlegt, zorgt ervoor dat op deze scholen de tijd teruggedraaid moet worden. Dat beperkt de professionele ruimte van de school onnodig – professionele ruimte die juist door steeds meer scholen wordt opgepakt. Ook de Onderwijsinspectie zet met Toezicht Nieuwe Stijl volop in op de professionele ruimte van de school. Het is belangrijk dat scholen kwaliteit bieden, maar de wijze waaróp zij dat doel bereiken (het ‘hoe’) is aan de school. Het wettelijk vastleggen van een maximum aantal leerlingen per klas (‘hoe’) is dan dus geen stap vooruit, maar juist achteruit.

Onze oproep is dus: leg géén maximum aantal leerlingen per klas vast in de wet, maar geef scholen optimaal de ruimte om het onderwijs te organiseren zoals dat passend is in de eigen situatie. Dan ontstaat écht passend onderwijs.

NB: De PO-Raad schreef in september 2016 al een lezenswaardig betoog om de maximale klasgrootte niet wettelijk vast te leggen. Aanbevolen!