Personeel & organisatie

Eventueel kan hier nog een korte inleiding staan over personeel & organisatie. Een verwijzing naar de mening van Vereniging IKOOK of een uitspraak van de minister. Eventueel kan hier nog een korte inleiding staan over personeel & organisatie. Een verwijzing naar de mening van Vereniging IKOOK of een uitspraak van de minister. Eventueel kan hier nog een korte inleiding staan over personeel & organisatie. Een verwijzing naar de mening van Vereniging IKOOK of een uitspraak van de minister.

Inspectie onderwijs & opvang

Bekijk de pdf voor de presentatie over (geïntegreerd) toezicht.

pdficon50

Monique Roders, inspecteur van de Onderwijsinspectie, heeft in kaart gebracht welke verschillen er zijn in toezicht tussen kinderopvang en onderwijs. Hierbij zijn uitdagingen en knelpunten zichtbaar gemaakt. Dit is gepresenteerd voor de leden van IKOOK. In de bijlage vindt u een korte weergave van deze presentatie, waarin de verschillen inzichtelijk zijn.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor de kenmerken van Ouderbetrokkenheid 3.0.

pdficon50

IKC De Ploeg is als één van de eerste Integrale Kindcentra gecertificeerd door het CPS voor Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit betekent dat zowel kinderopvang als onderwijs voldoen aan tien strenge criteria. Hiermee wordt zichtbaar dat ouders, opvang en school samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen.

IKC De Ploeg

IKC De Ploeg staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn een jaarlijks kerkbezoek, bezoek aan (en uitleen via) de bibliotheek, incidentele workshops van de sportschool, zwemles voor jonge kinderen en een samenwerking met de pianoschool. Op deze pianoschool kunnen zowel schoolkinderen als buurtbewoners lessen volgen.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over het maatwerk.

pdficon50

Door middel van maatwerk zorgt IKC De Ploeg ervoor dat ieder kind aandacht op maat krijgt bij de vakken taal, rekenen en lezen. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, krijgen dat in de klas. Voor andere kinderen is er juist extra ruimte om in hun eigen tempo verder te werken. De inzet van dit maatwerk leidt tot hogere resultaten op taal, rekenen en lezen.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over het maatwerk op De Ploeg.

pdficon50

IKC De Ploeg richt zich op maatwerk voor ieder kind. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas. Binnen de klas is er gedifferentieerde instructie: sommige leerlingen krijgen extra uitleg, terwijl snellere leerlingen ondertussen juist op de gang kunnen werken. Hierbij zijn verdiepingsopdrachten op de computer beschikbaar. Voor alle leerlingen op de gang is altijd één leerkracht aanwezig. Verdergaande differentiatie is het maatwerk buiten de jaargroep: leerlingen kunnen ook onderwijs in een klas hoger of lager volgen.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor meer informatie over de Kanjermethode op De Ploeg.

pdficon50

IKC De Ploeg geeft veel aandacht aan een eenduidig pedagogisch klimaat voor opvang (kinderdagverblijf en BSO) en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is de Kanjermethodiek. Binnen het IKC is één ‘Kanjerspecialist’. Daarnaast hebben alle medewerkers van het IKC een training ontvangen voor de Kanjermethode.

IKC De Ploeg

Het IKC is het hele jaar open. De school hanteert de landelijke schoolvakanties. Kinderen zijn in die weken echter wel van harte welkom op de kinderopvang.

IKC De Ploeg

IKC De Ploeg is elke werkdag open van 7.30 t/m 18.30 uur. De schooltijden hierbinnen worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groepen 5 t/m 8 gepland volgens het continurooster (8.30 – 14.45 uur). Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van de VSO en de BSO.

IKC De Ploeg

Personeel van onderwijs en opvang zijn voor een groot deel gescheiden. Opvang vindt plaats vanuit kinderopvangorganisatie OOK, het onderwijs van PCBO Apeldoorn. Er zijn wel twee combi-functionarissen: zij werken beiden als onderwijsassistent in de school én als pedagogisch medewerker op de BSO. Daarnaast krijgt het personeel van beide organisaties dezelfde training rond bijvoorbeeld de Kanjermethodiek (sociale veiligheid).

IKC De Ploeg

Kinderopvang en onderwijs zijn partners in IKC De Ploeg. Zij vallen nog onder gescheiden organisaties, maar werken intensief samen. De integratie vindt bijvoorbeeld plaats in het vormgeven van het eenduidig pedagogisch klimaat. Daarnaast hebben beide organisaties dezelfde overkoepelende jaarthema’s, zijn beiden gecertificeerd volgens Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS en zijn er gemeenschappelijke activiteiten.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar biedt onderwijs en opvang tussen 7.00-19.00 uur. Het onderwijs vindt plaats tussen 8.00-15.00 uur. Ouders maken een keuze uit een arrangement zodat zorg en werk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De flexibele begin- en eindtijden geeft kans om passend onderwijs daadwerkelijk inhoud te geven. Door het benutten van knipkaartdagen ontstaat er qualitytime voor ouders en kind.

Sterrenschool Zevenaar

De mediacoach van Sterrenschool Zevenaar geeft mediawijsheid in alle units: de school wil dat onze kinderen mediawijs de school verlaten. De 21 ste eeuwse vaardigheden zijn verweven in een sterrenstelsel en in onze WO-lessen. Samen met uitgeverij BLINK ontwikkelt de school modules vanuit schoolbrede thema’s waarin talentontwikkeling, mediawijsheid, 21ste eeuwse vaardigheden en wereldoriëntatie aan elkaar verbonden zijn. Kinderen formuleren eigen leervragen, vertalen dit in een mindmap, stellen doelen en zijn onderzoekend en ontwerpend aan het leren.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar heeft kinderen die in en buiten de wijk wonen. Ook uit de omliggende dorpen komen kinderen naar onze school toe. De verbinding met de buurt en regio zegt ook iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. De kinderen leren om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. Dat verbindt Sterrenschool Zevenaar met de wereld om hen heen.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar heeft vakleerkrachten voor rekenen, taal, lezen, het jonge kind en een mediacoach. Dat zijn teamleden die een HBO+ of academische opleiding hebben gehad voor hun specialisatie. Zij hebben een actieve rol qua beleidsontwikkelingen en zijn eigenaar van de opbrengsten en onderwijsaanbod.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar is in een groeimodel naar 48-50 weken gedurende het jaar open. Mede op basis van de wensen van ouders biedt de school onderwijsweken tijdens vakanties aan. Veelal richt zich dit tot de zomervakantie; de 1e en 6e week is de school nu open.

Sterrenschool Zevenaar

Gepersonaliseerd aanbod is vertaald in de weektaak. Deze bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van lezen, rekenen en taal, ICT, schrijven, Engels, muziek, creativiteit en wereldoriëntatie. Deze opdrachten van de weektaak zitten in de stermap. Gepersonaliseerd aanbod is dus maatwerk voor elk kind qua talent, onderwijsbehoefte, leerstijl en tempo. Kinderen werken binnen de ELO (Electronische Leer Omgeving). Kinderen werken met de verschillende divices aan hun digitale opdrachten.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar hecht heel veel waarde aan de rol van ouders binnen de school. In het kader hiervan hebben ze ook het Top-certificaat van VOS/ABB gekregen. Ouders zijn onder meer betrokken bij gastlessen/workshops, het maken van promotiefilmpjes en het input geven qua ontwikkelingen en beleid. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van elk kind en volgen samen diens ontwikkeling.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar werkt vanuit een concept met flexibele onderwijstijden. Daarbij kunnen ouders kiezen uit verschillende arrangementen: het basisarrangement (25 uur onderwijstijd per week), een knipkaartarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren de +-uren tot vrije dagen zgn knipkaartdag), het flexarrangement (kinderen maken tot max 26,5 uur onderwijstijd en clusteren deze +-uren tot een extra vrije week/weken) en een vierdagenmodel waarbij kinderen max 25 uur maken in 4 schooldagen, de vrijdag is structureel vrij.

Sterrenschool Zevenaar

www.sterrenschoolzevenaar.nl

Bekijk het Sterrenstelsel in onderstaande PDF.

pdficon50

Sterrenschool Zevenaar is als één van de eerste als nieuwe school gestart met het Sterrenschoolconcept. Met input van School aan Zet heeft de school daarnaast geformuleerd wat zij onder talent verstaan. De talentontwikkeling is vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster heeft zijn eigen talent: taal, muziek, beweging, beeld & creativiteit, wil & durf, samenspel, techniek, multimedia/programmeren en de wereld. In unit 1 komen alle sterren aan bod, vanaf unit 2 kiezen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster van het sterrenstelsel.

Sterrenschool Geerstraat

Taal, rekenen, lezen en sociale ontwikkeling zijn de speerpunten van Sterrenschool Geerstraat. Taal, rekenen en lezen wordt  in kleine groepen lesgegeven. Verder zet de school tutors in bij het lezen (bovenbouwleerling bij onderbouwleerling). Bij rekenen en taal gebruikt de school ook Muiswerk en Rekentuin, adaptieve digitale lesprogramma’s.

Sterrenschool Geerstraat

Elke middag wordt er thematisch lesgegeven, waarbij de kinderen uitgedaagd worden om onderzoekend te leren. Hierdoor  leren ze onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verzamelen, te plannen, samen te werken, etc.  Competenties die de leerlingen in de maatschappij van de toekomst nodig zullen hebben: 21st century skills dus.

Sterrenschool Geerstraat

Sterrenschool Geerstraat speelt binnen de bovenschoolse stichting een belangrijke voortrekkersrol bij ICT. De school werkt met een mix van klassikaal, offline aanbod en gepersonaliseerd en gedigitaliseerd aanbod. Dit doen zij bij taal en rekenen aan de hand van het programma Muiswerk.

Sterrenschool Geerstraat

De leerlingen van Sterrenschool Geerstraat werken bij spelling met het gepersonaliseerde programma Muiswerk. Bij rekenen en taal krijgen de leerlingen groepsinstructies en werken ze daarnaast met adaptieve digitale programma’s. Engels en begrijpend lezen worden in niveaugroepen aangeboden. Bij de zaakvakken kiezen kinderen, naast de groepslessen,  hun eigen onderzoeksvragen.

Sterrenschool Geerstraat

Sterrenschool Geerstraat is niet de hele dag open: de schooltijden zijn van 8.30 – 14.45 uur. Kinderen kunnen wel een groot deel van het jaar terecht op Sterrenschool Geerstraat. De school is 48 weken per jaar open. Alleen tijdens de kerstvakantie en twee weken in augustus is de school gesloten.

Sterrenschool De Ruimte

Op De Ruimte wordt veel aandacht besteed aan mediawijsheid. Dit is gericht op het goed kunnen omgaan met (social) media en het maken van de juiste keuzes in een wirwar van informatie. Daarnaast leren de kinderen door de persoonlijke leerreis en bijbehorende portfolio’s al jong verantwoordelijkheid te nemen en zowel zelfstandig als samen te werken.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte is op veel manieren betrokken bij de buurt. Lokalen, de keuken, het auditorium en de sportzalen worden beschikbaar gesteld. Buurtbewoners worden betrokken bij het onderwijs: zij geven workshops aan de leerlingen en ateliers & bedrijven worden bezocht. Ook heeft Stichting Natuur & Milieu een steunpunt in het gebouw van De Ruimte en heeft het CKV een lespunt voor muziekonderwijs en beeldende vorming. Er zijn tal van activiteiten die elke dag zorgen voor een ruim aanbod waar zowel kinderen als volwassenen gebruik van kunnen maken.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte heeft de ambitie dat alle kinderen uitblinken in taal, rekenen en lezen. Het team werkt daarom met specialisten voor deze vakken. Specialist-leerkrachten geven zelf les aan de kinderen en coachen daarnaast ook de andere medewerkers op hun specialisme.

Sterrenschool De Ruimte

Medewerkers op De Ruimte kijken vanuit één visie naar de kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn op de hoogte van de te volgen koers met ieder kind. Voor ieder kind worden ontwikkel- en leerlijnen afgesproken die worden vastgelegd in de individuele leerreis. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen daarop inspelen.

Sterrenschool De Ruimte

Alle medewerkers van zowel opvang als onderwijs vallen onder één directeur. Er is dus sprake van één team. Hierdoor is er veel overleg en kan dezelfde visie en werkwijze worden gedeeld. Kinderen ervaren daarom geen verschillen in het pedagogisch klimaat van onderwijs en opvang.

Sterrenschool De Ruimte

Op De Ruimte volgt elk kind vanaf 4 jaar onderwijs met ondersteuning van tablets en computers. Ieder kind heeft daarbij de beschikking over een tabletcomputer. Uitgangspunt bij de inzet van ICT is de individuele leerreis van ieder kind. ICT wordt gebruikt voor het plannen, toetsen, aanbieden en monitoren van de gepersonaliseerde leerreis.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte is dagelijks geopend van 7.00-19.00 uur. De onderwijstijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op de overige momenten is er ruimte voor opvang in de Voorschoolse Opvang (VSO) en De Naschoolse Opvang (BSO).

Sterrenschool De Ruimte

IKC Sterrenschool De Ruimte is het vrijwel het hele jaar open van 07.00 tot 19.00 uur. De opvang is alleen gesloten op de reguliere feestdagen.  Binnen het onderwijs kunnen de vakanties in overleg tussen ouders en school worden vastgesteld.

Sterrenschool De Ruimte

De pijlers Onderwijs, Opvang en Ontmoeting (buurtcentrum) van De Ruimte vormen samen één organisatie. De medewerkers van deze pijlers van De Ruimte vormen met elkaar één team, onder leiding van de directeur. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor het leerklimaat in De Ruimte. De Ruimte functioneert dus als één geheel.

Sterrenschool De Ruimte

De Ruimte onderscheidt vijf leergebieden die alle vijf belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. Het team van De Ruimte formuleert doelen rond de vijf leergebieden en geeft hier vervolgens vorm en inhoud aan. De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen.

Mondomijn

Mondomijn heeft een KCR: een KindCentrumRaad. Dit is een samenvoeging van de MR (onderwijs) en ouderraad (opvang). Ouders zijn ook praktisch betrokken bij het onderwijs. Zo wordt van iedere ouder gevraagd om een workshop te geven mbt kennis vanuit eigen werk, passie, hobby of interessegebieden. Dit aanbod wordt door het Evenementenbureau gekoppeld aan de onderzoeksvragen van kinderen. Mondomijn werkt met een online ouderportaal, zodat alle gegevens -bijvoorbeeld gespreksverslagen en toetsen- 24 uur per dag zichtbaar zijn voor ouders .

Mondomijn

Mondomijn is 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur. Hiervan is een gedeelte onderwijstijd: van 8.30 tot 12.30 of 14.30 uur. De overige uren vallen onder wetgeving kinderopvang. Ouders kunnen flexibele vakantiedagen aanvragen.

Mondomijn

De teamleden wordt ingezet naar talent en expertise. Werken vanuit je kracht is daarbij het uitgangspunt. Mondomijn werkt vanuit onderzoeksteams bewust aan een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek om zo het aanbod passend en onderbouwd in te richten.

Mondomijn

Voor ieder kind wordt er een persoonlijk plan op maat opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses, talenten, ondersteuningsgebieden, tempo en leerstijl. Ook het toetsen en beoordelen is passend en maatwerk. In het onderwijs zijn de leerlijnen het uitgangspunt.

Mondomijn

In het onderwijs zijn de leerlijnen het uitgangspunt. Bij Mondomijn zie je veel levensecht onderwijs, er zijn diverse ruimtes zoals een laboratorium, een kunstwerkplaats, theater, letterwinkel en meer. Kinderen kunnen een eigen bedrijfje starten en stage lopen. De leerdoelen zijn in al het aanbod bepalend, de weg om de doelen te halen verschilt per kind.

Mondomijn

www.mondomijn.nl

Bekijk de pdf voor het pedagogisch beleid.

pdficon50

Mondomijn heeft 4 ‘Domijnen’. Van 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar. Ieder Domijn bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vakdocenten. De dag wordt geheel integraal vormgegeven. Er is geen scheiding meer in het programma van kinderen of de tijden waarop personeel ingezet wordt. Leerkrachten kunnen dus ook in vakanties werken of om 17.00 een rekenles geven, pedagogisch medewerkers werken onder onderwijstijd.

UN1EK

Binnen UN1EK wordt in 2015 een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkeld. De IKC’s krijgen ieder een eigen ‘IKC-Raad’, waarin de Medezeggenschapsraad (MR), de Oudercommissie (OC) en de OR vertegenwoordigd zijn. Omdat de mandaten van deze organen nogal verschillen is ervoor gekozen om de IKC-Raad de meest verstrekkende mandaten te geven. Centraal wordt de inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers belegd bij de centrale UN1EK raad, waarin de GMR, OR en centrale oudercommissie vertegenwoordigd zijn.

UN1EK

De geldstromen van onderwijs en opvang (publiek versus privaat) zijn goed gescheiden: onder Stichting UN1EK vallen Stichting UN1EK onderwijs en Stichting UN1EK opvang en opvoeding. Op dit moment heeft UN1EK bij de Belastingdienst het verzoek lopen om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.

UN1EK

UN1EK heeft bij de Belastingdienst het verzoek ingediend om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.

UN1EK

www.un1ek.nl

Bekijk de pdf voor de kaders voor IKC van Un1ek.

pdficon50

UN1EK heeft vier integrale kindcentra. In de komende jaren worden alle scholen, peuterspeelzalen en kindcentra voor hele dagopvang en/of buitenschoolse opvang van UN1EK samengevoegd tot integrale kindcentra. Een IKC van UN1EK voldoet aan de volgende criteria: één visie, een doorgaande lijn, een integraal aanbod van 0-13 jaar (onderwijs, opvang, peuterspeelzaal), één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoordelijke directeur. Ook heeft ieder IKC één communicatiestructuur en een onderscheidend profiel, afgestemd op de wijk.

UN1EK

www.un1ek.nl

Bekijk de pdf’s voor het strategisch beleid en het fusieproces.

pdficon50

pdficon50

UN1EK is op 1 augustus 2014 ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting Kinderopvang Vlaardingen en Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs. De oorspronkelijke twee stichtingen vallen nu onder één nieuwe stichting (UN1EK), met één Raad van Toezicht en één College van Bestuur. Ook is er één servicebureau (afdelingen klantenservice, financiele administratie, personeelzaken, facilities, kwaliteit, onderwijs & pedagogiek en communicatie), dat bestaat uit 5 medewerkers vanuit de oude ‘onderwijspoot’ en 25 medewerkers vanuit de ‘kinderopvangpoot’.

Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. Op Sterrenschool Apeldoorn bestaat de mogelijkheid om na schooltijd en tegen een kleine vergoeding Griekse les te volgen. Ook is er een muziekdocent actief die, ook tegen een vergoeding, buiten schooltijd muzieklessen verzorgt voor (individuele) kinderen, dat kunnen zowel kinderen van school, de BSO of uit de buurt zijn. Ook zijn ze actief in de contacten met andere scholen, buurtverenigingen, wijkraad, verzorgingstehuizen etc. Huiswerkbegeleiding, gebruik van warme maaltijden, etc. behoren tot de mogelijkheden. De Sterrenschool wil een spilfunctie in de buurt vervullen.

Sterrenschool Apeldoorn

De ambitie van Sterrenschool Apeldoorn is dat de kinderen uitblinken in rekenen, taal en lezen. Rekenen, taal en lezen vindt plaats in niveaugroepen. Naast de niveaugroepen ontmoeten de kinderen elkaar weer voor het uitwerken van thema’s in diverse werkvormen. Daarbij komen vooral de zogeheten zaakvakken aan bod. Maar ook in deze thematische blokken spelen rekenen, taal en lezen weer een rol.

Sterrenschool Apeldoorn

Het uitgangspunt van Sterrenschool Apeldoorn is het individuele kind. Op verschillende manieren wordt aangesloten bij het tempo, de leerstijl en manier van oefenen van het kind. Zo wordt er gewerkt met individuele leerlijnen en wordt e-learning ingezet. Daarbij worden leer- en ontwikkelingsachterstanden snel gesignaleerd.

Sterrenschool Apeldoorn

Bij Sterrenschool Apeldoorn werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het verblijf voor kinderen een veilig en vertrouwd de hele dag door vertrouwd is.

Sterrenschool Apeldoorn

De school is 50 weken per jaar open. Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind 4 of 5 dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, in overleg met de manager, zelf worden gekozen. Hierdoor kunnen ouders werk en privé makkelijker combineren. Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat een kind wel voldoende uren naar school gaat.

Sterrenschool Apeldoorn

Bij taal, lezen, rekenen en de zaakvakken wordt ICT ingezet. Alle kinderen hebben een eigen iPad tot hun beschikking. De ICT is geen doel op zich, maar wel een middel om de 3e en 4e ster van de Sterrenschool te realiseren: maatwerk voor ieder kind en nadruk op taal, rekenen, lezen en 21st century skills.

Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn is elke werkdag open van 7.00 t/m 19.00 uur. Ouders kunnen voor hun kind kiezen uit een vijfdaagse schoolweek van 8.30-14.15 uur of een vierdaagse schoolweek van 8.30-15.30 uur. Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van de VSO en de BSO. De vakanties plannen ouders zelf in, in overleg met de school.

Sterrenschool Apeldoorn

Een gedifferentieerd team voert gezamenlijk de taken uit. Leerkrachten hebben daardoor meer contacturen met de kinderen. Taken die strikt genomen niet door (dure HBO-geschoolde) leerkrachten hoeven te worden uitgevoerd worden door anderen uitgevoerd die daar beter voor gekwalificeerd zijn. Goede samenwerking is noodzakelijk: de leerkracht als ‘eenpitter’ heeft afgedaan.

Sterrenschool Apeldoorn

Kinderopvang en onderwijs zijn gelijkwaardige partners in dit initiatief. Er zijn twee gelijkwaardige managers (een manager kinderopvang en een manager onderwijs). Het team dat het onderwijs verzorgt bestaat voor de helft uit pedagogisch medewerkers die ook een rol hebben in het onderwijs als onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.

Laterna Magica

www.obslaternamagica.nl

Bekijk de pdf voor het pedagogisch beleid.

pdficon50

Elke unit heeft een multidisciplinair team dat bestaat uit leerkrachten en pedagogen. Deze medewerkers zijn samen door de dag heen aanwezig: zowel tijdens ‘schooluren’ als tijdens ‘opvanguren’. Dit loopt vloeiend in elkaar over. De medewerkers zijn allemaal onderdeel van hetzelfde team. Er is daardoor sprake van één pedagogisch klimaat, gebaseerd op natuurlijk leren.

Laterna Magica

Laterna Magica is onderverdeeld in units. Elke unit is vervolgens onderverdeeld in 4 heterogene stamgroepen. Elke unit heeft een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit leerkrachten en pedagogen met verschillende functies en rollen. Vanuit hun expertise vervullen zij een of meerdere rollen: de rol van coach – begeleider – trainer – expert regisseur. Er zijn units 0-3 jaar, 3-8 jaar en 8-12 jaar.

Laterna Magica

www.obslaternamagica.nl 

Bekijk de pdf’s voor achterliggende documenten van Laterna Magica.

pdficon50

pdficon50

Kinderen hebben een eigen persoonlijk ontwikkelplan en een coach. De coach houdt samen met het kind een portfolio bij. In de leer- en ontwikkellijnen is te zien waar een kind goed in is en wat een kind nog allemaal te leren of te ontwikkelen heeft. Op basis van portfolio en leer- en ontwikkellijnen wordt door team, ouders en kind een persoonlijk ontwikkelingsplan vastgesteld.

Laterna Magica

Op Laterna Magica is onderwijs gebaseerd op ‘natuurlijk leren’. De onderwijsinhoud vindt plaats in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en personificatie. Het gaat om kennis en vaardigheden, ontdekken ‘wie’ een kind is in relatie tot tradities en omgeving en te werken aan ‘hoe’ een kind wordt. De inzichten rond de wereld heeft Laterna Magica geordend rond een aantal zogenaamde kernconcepten (‘Energie’, ‘Materie’, ‘Macht en regels’, ‘Communicatie’ ‘Groei en leven’, ‘Binding’, Tijd en ruimte, Evenwicht en kringloop’). Kernconcepten geven veel ruimte voor coaches en kinderen, maar er wordt gericht gewerkt aan het verwerven van inzichten.