aanmelden voor Experiment ruimte in Onderwijstijd

Experiment ruimte in onderwijstijd

De vereniging IKOOK zet zich al jaren in om meer flexibiliteit in regels en onderwijstijd te realiseren zodat organisaties letterlijk de ruimte krijgen om organisaties in te richten die zich inzetten voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Wij geloven dat het huidige systeem niet altijd meer passend is en gaan voor ruimte om zaken anders te organiseren samen met belangrijke betrokkenen rondom kinderen. De huidige samenleving vraagt soms iets anders.

Het vorige experiment is vorig jaar geëvalueerd. Sommige organisaties doen het erg goed naar tevredenheid van een ieder. Anderen hebben de ruimte weer laten varen. De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de organisaties die werkten met flexibele onderwijstijden. Onderwijstijd is geen indicator voor kwaliteit.

De minister was in eerste instantie terughoudend wat betreft de ruimte in onderwijstijd maar inmiddels is het gelukkig weer mogelijk om in te schrijven voor een experiment Ruimte in Onderwijstijd. Een mooie ontwikkeling die we als vereniging ondersteunen. Dus als je op grond van visie zaken anders wilt organiseren dan is het moment nu om in te schrijven! Zie onderstaande link voor meer informatie.

Aanmelden experiment Ruimte in Onderwijstijd

Kamerbrief vanuit Pact voor Kindcentra

In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting kindcentra zeer groot is. De samenwerkende organisaties zijn in gesprek met commissie van de ministeries van OCW en SZW om de beweging kracht bij te zetten. Ook de vereniging IKOOK maakt deel uit van deze samenwerking. Een schrijven aan de commissies van OCW en SZW is onlangs aangeboden ter voorbereiding op een rondetafelgesprek. Hier kunt u deze brief nalezen Brief Platform Kindcentra aan kamercommissies SZW-OCW

Jaarplan 2018-2019 Vereniging IKOOK

Waartoe is de vereniging IKOOK en wat doet de vereniging? Het bestuur werkt hiervoor met een jaarplan. Het jaarplan is te lezen via de volgende link: Jaarplan V3 Vereniging IKOOK nov2018