De 5 sterren van een sterrenschool

De Sterrenschool is een effectief georganiseerd vijfsterren kindcentrum, dat zich profileert met de volgende vijf sterren:

  HET HELE JAAR OPEN, VAN 7 TOT 7

  KINDEREN LEREN IN ÉÉN KLIMAAT

  MAATWERK VOOR IEDER KIND

  NADRUK OP REKENEN, TAAL EN LEZEN

  BINDING MET DE BUURT

 • Het hele jaar open, van zeven tot zeven

  De Sterrenschool is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 19.00 uur. Bij voldoende vraag is De Sterrenschool ook in het weekend open. Kinderen hebben minder vakantie: maximaal acht weken per jaar in plaats van de huidige twaalf. Vier vakantieweken moeten ouders in de zomer opnemen, over de rest van de dagen mogen ouders zelf beslissen. Medewerkers van De Sterrenschool kunnen ook hun vakantieperiodes zelf bepalen. Verder kunnen (ouders van) kinderen zelf beslissen of ze vier of vijf dagen per week naar De Sterrenschool gaan, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Op deze manieren biedt De Sterrenschool ouders en medewerkers ruimte hun werk en privéleven met elkaar te combineren.

 • Kinderen leren in één klimaat

  Op De Sterrenschool werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van de kinderen. Ze formuleren gezamenlijk de te behalen resultaten op vijf leergebieden en werken hier beide naar toe. Door onderling overleg weten medewerkers waar eventuele knelpunten bij de kinderen zitten en kunnen zij hier op inspelen. De Sterrenschool kent één pedagogisch klimaat en één expliciet beschreven cultuur volgens welke alle (opvang- en onderwijs)medewerkers werken. Hierdoor is De Sterrenschool voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving.

 • Maatwerk voor ieder kind

  Tempo, leerstijl, belangstelling – kinderen verschillen van elkaar. Hierom werkt De Sterrenschool niet met een jaarklassensysteem maar met gepersonaliseerde leerreizen. Een gepersonaliseerde leerreis betekent dat het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. De Sterrenschool maakt veel gebruik van digitaal leren zodat het kindcentrum de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan monitoren. Bovendien biedt de computer kinderen de gelegenheid in hun eigen tempo te leren en de lesstof net zo vaak te herhalen als nodig. Gepersonaliseerde leerreizen betekent niet dat kinderen alleen leren. De Sterrenschool heeft verschillende werkvormen, zoals luisterlessen in grote groepen tot wel honderd kinderen, instructie in groepen van rond de dertig kinderen, instructie in kleinere groepen door vakspecialisten, individuele begeleiding en zelfstandig werken. Ook baby’s zijn welkom op De Sterrenschool. Door kinderen al vanaf baby in huis te hebben kan De Sterrenschool bij jonge kinderen eventuele leerachterstanden vroegtijdig signaleren en wegwerken.

 • Nadruk op rekenen, taal en lezen

  De Sterrenschool ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. De Sterrenschool laat kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op de vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk bij De Sterrenschool ligt echter op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. De ambitie van De Sterrenschool is dat de kinderen hierin uitblinken. Om dit te bewerkstelligen werkt De Sterrenschool ook met specialisten voor deze vakken. Deze specialisten geven les aan de kinderen maar coachen ook de andere medewerkers op een specifiek terrein.

 • Binding met de buurt

  De Sterrenschool heeft de ambitie om in de buurt een spilfunctie te vervullen. De Sterrenschool wil niet alleen voor kinderen een centraal punt zijn, maar ook voor buurtbewoners en lokale bedrijven. Hierom stelt De Sterrenschool faciliteiten als ruimtes en de mediatheek beschikbaar voor buurtbewoners. Verder betrekt De Sterrenschool belanghebbenden uit de buurt bij het onderwijs, bij de inhoud van het curriculum en bij de verdere ontwikkelingen van het concept. Ten slotte biedt De Sterrenschool een scala aan aanvullende diensten zoals een maaltijdenservice voor de buurtbewoners, afhankelijk van hun vraag.

DE VIJF STAPPEN OM EEN STERRENSCHOOL TE BOUWEN

Wat moet er gebeuren om het concept van De Sterrenschool te implementeren?