Ouderbetrokkenheid

De ontwikkelruimte van een kind ontstaat in de driehoek ‘ouder-kind-IKC’. Veel scholen en IKC zetten zich daarom nadrukkelijk in om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Samenwerking en afstemming met ouders gebeurt bijvoorbeeld ook als het gaat om de lestijden van het kind.

IKC De Ploeg

www.ploeg.pcboapeldoorn.nl

Bekijk de pdf voor de kenmerken van Ouderbetrokkenheid 3.0.

pdficon50

IKC De Ploeg is als één van de eerste Integrale Kindcentra gecertificeerd door het CPS voor Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit betekent dat zowel kinderopvang als onderwijs voldoen aan tien strenge criteria. Hiermee wordt zichtbaar dat ouders, opvang en school samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Sterrenschool Zevenaar

Sterrenschool Zevenaar hecht heel veel waarde aan de rol van ouders binnen de school. In het kader hiervan hebben ze ook het Top-certificaat van VOS/ABB gekregen. Ouders zijn onder meer betrokken bij gastlessen/workshops, het maken van promotiefilmpjes en het input geven qua ontwikkelingen en beleid. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van elk kind en volgen samen diens ontwikkeling.

Mondomijn

Mondomijn heeft een KCR: een KindCentrumRaad. Dit is een samenvoeging van de MR (onderwijs) en ouderraad (opvang). Ouders zijn ook praktisch betrokken bij het onderwijs. Zo wordt van iedere ouder gevraagd om een workshop te geven mbt kennis vanuit eigen werk, passie, hobby of interessegebieden. Dit aanbod wordt door het Evenementenbureau gekoppeld aan de onderzoeksvragen van kinderen. Mondomijn werkt met een online ouderportaal, zodat alle gegevens -bijvoorbeeld gespreksverslagen en toetsen- 24 uur per dag zichtbaar zijn voor ouders .

UN1EK

Binnen UN1EK wordt in 2015 een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkeld. De IKC’s krijgen ieder een eigen ‘IKC-Raad’, waarin de Medezeggenschapsraad (MR), de Oudercommissie (OC) en de OR vertegenwoordigd zijn. Omdat de mandaten van deze organen nogal verschillen is ervoor gekozen om de IKC-Raad de meest verstrekkende mandaten te geven. Centraal wordt de inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers belegd bij de centrale UN1EK raad, waarin de GMR, OR en centrale oudercommissie vertegenwoordigd zijn.