Personeel & organisatie

In een Sterrenschool of IKC komt het takenpakket van twee ‘oude’ organisaties samen: de school en de kinderopvang. Dat vraagt dus ook om verschillende soorten medewerkers (pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten en vakspecialisten), die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind gedurende de hele dag.

IKC De Ploeg

Personeel van onderwijs en opvang zijn voor een groot deel gescheiden. Opvang vindt plaats vanuit kinderopvangorganisatie OOK, het onderwijs van PCBO Apeldoorn. Er zijn wel twee combi-functionarissen: zij werken beiden als onderwijsassistent in de school én als pedagogisch medewerker op de BSO. Daarnaast krijgt het personeel van beide organisaties dezelfde training rond bijvoorbeeld de Kanjermethodiek (sociale veiligheid).

Sterrenschool De Ruimte

De pijlers Onderwijs, Opvang en Ontmoeting (buurtcentrum) van De Ruimte vormen samen één organisatie. De medewerkers van deze pijlers van De Ruimte vormen met elkaar één team, onder leiding van de directeur. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor het leerklimaat in De Ruimte. De Ruimte functioneert dus als één geheel.

Mondomijn

De teamleden wordt ingezet naar talent en expertise. Werken vanuit je kracht is daarbij het uitgangspunt. Mondomijn werkt vanuit onderzoeksteams bewust aan een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek om zo het aanbod passend en onderbouwd in te richten.

UN1EK

UN1EK heeft bij de Belastingdienst het verzoek ingediend om de twee deelstichtingen als fiscale eenheid te zien: daarmee zouden medewerkers over en weer zonder BTW heffing kunnen worden gedetacheerd.

Sterrenschool Apeldoorn

Een gedifferentieerd team voert gezamenlijk de taken uit. Leerkrachten hebben daardoor meer contacturen met de kinderen. Taken die strikt genomen niet door (dure HBO-geschoolde) leerkrachten hoeven te worden uitgevoerd worden door anderen uitgevoerd die daar beter voor gekwalificeerd zijn. Goede samenwerking is noodzakelijk: de leerkracht als ‘eenpitter’ heeft afgedaan.