Binnen UN1EK wordt in 2015 een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkeld. De IKC’s krijgen ieder een eigen ‘IKC-Raad’, waarin de Medezeggenschapsraad (MR), de Oudercommissie (OC) en de OR vertegenwoordigd zijn. Omdat de mandaten van deze organen nogal verschillen is ervoor gekozen om de IKC-Raad de meest verstrekkende mandaten te geven. Centraal wordt de inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers belegd bij de centrale UN1EK raad, waarin de GMR, OR en centrale oudercommissie vertegenwoordigd zijn.