View this email in your browser
 

Nieuwsbrief Vereniging IKOOK december 2018

 
In deze nieuwsbrief:
-          Van de voorzitter
-          Afronding Versnellingsvraag
-          Academie bijeenkomsten
-          Jaarplan 3.0
-          Brigadiers: anders leren – anders organiseren
 

 

Van de voorzitter

 

Óndervragen

Uit onderzoek naar succesvol beïnvloeden van gedrag weten we dat meer dan 70% bepaald wordt door de kwaliteit van de relatie. Het is niet voor niets dat we vaak horen: dat is een belangrijk onderwerp daar kan het onderwijs aan bijdragen…. Ja, je kunt de hele wereld op het bord van onderwijs leggen. Dat gebeurt vaak te makkelijk en soms bij gebrek aan beter. Het is ook op te vatten als kwaliteit van het onderwijs: het wordt gezien als dé plek waar gedurende dagen, weken en jaren een intensieve relatie is tussen professionals en kinderen. Onderwijs – en natuurlijk steeds vaker ook opvang – draagt dus de mogelijkheid invloed uit te oefenen op gedrag, op ontwikkeling.

Het verbaast me dat het vak van leerkracht en pedagogisch medewerker niet vanzelfsprekend een rol speelt in de veranderingen in wat zo mooi het ‘sociale domein’ heet. Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheid gekregen, ook voor jeugdhulp. Bijna alle gemeente hebben wijkteams ingevoerd: een batterij aan professionele disciplines. Vaak ontbreekt een directe link naar het onderwijs.

In de toewijzing van zorg(geld), spelen diezelfde gemeenten de rol om toegang wel of niet te verlenen. Hoe vaak wordt het oordeel vanuit onderwijs/opvang niet opnieuw bekeken? Ook en zelfs bij Samenwerkingsverbanden. Dit betekent dubbel administratief werk, dubbel zoveel tijd waarin kinderen en ouders wachten op wat wel of niet kan. Er lijkt sprake van wantrouwen en veel papieren rompslomp.

Er ontbreekt kennis van andere disciplines, er zijn schotten, er ontbreekt ook vertrouwen en de vaardigheid elkaar aan te spreken. Natuurlijk vraagt dat tijd. Alleen nu gaat tijd zit in het systeem van wantrouwen en papieren verantwoording. Kan dat niet anders? Dat moet anders!

Het vak ‘kinderen zien vanuit de relatie die je hebt’ wordt niet óvervraagd door de hele wereld bij onderwijs op het bord te leggen. Professionals van onderwijs en opvang worden óndervraagd in hun bijdrage om succesvol invloed op ontwikkeling van kinderen te hebben. Het zou mooi zijn als professionals betrokken bij de ontwikkeling van kinderen gezamenlijk optrekken om zo vroegtijdig en adequaat te kunnen handelen. Dat is goed voor kinderen!

Afronding Versnellingsvraag

 

Eind september 2018 vond de afsluiting plaats van verschillende, op elkaar aansluitende, Versnellingsvragen. Het ging om de Versnellingsvraag van de Vereniging IKOOK, de Versnellingsvraag van Stichting de Rijdende School en de Versnellingsvraag van Het Palet in Almere. De drie vragen kwamen overeen, omdat ze zich alle drie richten op maatwerk bieden aan leerlingen en leerkrachten ondersteunen bij het inspringen op individuele behoeften, met behulp van goede software en andere instrumenten.

In een door Kennisnet georganiseerde bijeenkomst in Utrecht kwamen scholen, leermiddelen-ontwikkelaars, dashboard/LVS-ontwikkelaars en mensen van het Ministerie van OCW en Kennisnet samen. De resultaten van de Versnellingsvragen werden gepresenteerd. Vanuit de Vereniging IKOOK gebeurde dit door Ineke Salentijn en Lotte de Rooij. De resultaten vindt u hier terug. Er is tevens een overzicht van de Cruciale Leermomenten gemaakt in een online presentatie, inzicht ontwikkeld in de verschillende strategieën bij Rekenen en hoe die in verschillende methodes worden toegepast. En er is een overzicht van welke spellen van Met Sprongen Vooruit en welke concrete Montessori materialen ingezet kunnen worden voor welke leerdoelen.

Vervolgens vonden er op deze Kennisnet bijeenkomst dialogen plaats met groepjes mensen uit alle vier de domeinen (scholen, leermiddelen-ontwikkelaars, dashboard/LVS-ontwikkelaars en mensen van publieke instanties/Rijksoverheid). Er werd besproken hoe men nu het beste verder kan. Kennisnet draagt het project nu over aan het veld.

Vereniging IKOOK is voornemens om met de vragenstellers van de andere, vergelijkbare Versnellingsvragen contact op te nemen om te onderzoeken of er een gezamenlijk, concreet vervolg mogelijk is om onze wens te realiseren: een instrument waarmee leraren snel en eenvoudig per leerdoel en per leerling verschillend leermateriaal kunnen vinden en inzetten en de voortgang van leerlingen per leerlijn snel en eenvoudig kunnen inzien.

 

Academie bijeenkomsten

 
De IKOOK Academie bijeenkomst gepland op vrijdag 7 december 2018 gaat helaas niet door. Het aantal aanmeldingen was te gering.
In 2019 staan ook weer boeiende en uitdagende IKOOK Academie bijeenkomsten gepland.
1. Op woensdag 16 januari vindt van 13.00 – 16.00 uur in Amersfoort een sessie plaats over flexibele onderwijstijden.
2. 19 maart 2019 vindt er wederom in Nederweert een IKOOK Academie bijeenkomst plaats. Angelique Sterken (PACT voor Kindcentra) gaat u inspireren en meenemen in de ontwikkeling van integrale kindcentra en het anders organiseren van dagarrangementen. We gaan het hebben over hoe we flexibel kunnen omgaan met ruimtes en dagindeling. Verder bespreken we wat dit vraagt in de aansturing van een IKC. Houdt de website in de gaten http://verenigingikook.nl/academie.
Bijeenkomsten zijn gratis voor leden; voor niet-leden zijn de kosten 50 euro.
Graag tot ziens op één van de IKOOK Academie bijeenkomsten!
 

Jaarplan 3.0

 

De Vereniging IKOOK kent haar oorsprong in de Sterrenscholen. Inmiddels is de vereniging volop in beweging. Jaarlijks bespreekt het bestuur het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van de vereniging. Ook in 2018 zijn diverse gesprekken gevoerd over de doelen van de vereniging en de meerwaarde voor de leden. Dit heeft geresulteerd in een jaarplan 3.0.

Kern van dit jaarplan is weergegeven in de missie en visie:

Missie: waar gáát IKOOK voor?

De vereniging IKOOK steunt en verbindt pionierende praktijken die toewerken naar één pedagogisch klimaat voor 0-13 jaar, de hele dag, het hele jaar met een interdisciplinair team van professionals die vanuit diverse expertises verantwoordelijkheid nemen tot een ontwikkelklimaat rondom kinderen. 

De vereniging organiseert steun aan koplopers om vernieuwing te kunnen (door)ontwikkelen. De vereniging motiveert, faciliteert en verbindt ook diegenen die bij vernieuwingen willen aanhaken. Door goede uitwisseling kunnen nieuwe vernieuwers leren van koplopers en van elkaar.

De context van de samenleving verandert. Dit maakt dat van opvang, onderwijs en opvoeding ander gedrag en andere manieren van werken en samenwerken worden gevraagd. Van kinderen én professionals wordt gevraagd te kunnen inspelen op de omstandigheden om jezelf en kinderen heen. Een concreet antwoord daarop is een vehikel:  samen met ouders, gedurende de dag, gedurende het hele jaar met interdisciplinaire teams om kinderen samenwerken om in elk geval toe te werken naar het best mogelijke resultaat. Daarbij is het nodig om nieuwe structuren te bieden: een kindcentrum voor onderwijs, opvang en wat er nodig is rondom kinderen.

De grondtoon van IKOOK is: niet afhankelijk van anderen wachten tot ‘zij’ iets doen: wij zijn aan de slag en doen het gewoon: van IKOOK naar WIJOOK.

Visie: wat doet IKOOK?

De vereniging

1.       faciliteert de vernieuwende praktijken door hen samen te brengen,

2.       is spreekbuis namens deze naar beslissers en flankerende organisaties en

3.       stimuleert kennisontwikkeling en onderzoek dat nieuwe praktijken borging biedt.

Pionieren en aanhaken bij anderen die nieuwe wegen in slaan vraagt moed om toe te bewegen naar wat nog niet bekend is. Goede voorbeelden inspireren, zetten aan tot leren. Daarna is het zaak dat anderen dit ook (kunnen) vertalen naar de eigen situatie. IKOOK is een vereniging van en voor professionals uit de praktijk om met en van elkaar te leren.

Het hele jaarplan kun je nalezen op de website van de vereniging IKOOK via de link http://verenigingikook.nl/jaarplan-2018-2019-vereniging-ikook/

 

Anders leren – Anders organiseren

 

De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures. Zij vinden dat onderwijs anders georganiseerd kan worden om zo beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Beide partijen geloven bovendien in de kracht van uitwisselen en in het delen van kennis om in beweging te komen. De brigade maakt dit mogelijk. De vereniging IKOOK staat voor de ambitie om kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Interventures ontwikkelt de brigade en verzorgt de matching om scholen en kindcentra van elkaar te laten leren en de stap naar doen te zetten.

Meer informatie over de brigadiers die ondersteuning kunnen bieden om leren anders te organiseren is te vinden op de website. http://www.andersleren-andersorganiseren.nl/

Het persbericht over de brigadiers is na te lezen via http://verenigingikook.nl/wp-content/uploads/2018/10/Persbericht-brigade-oktober-2018-IKOOK.pdf

Pact voor kindcentra

 

In het Platform kindcentra komen organisaties van zeer verschillende achtergronden samen om te pleiten voor kindcentra. De samenstelling van dit Platform laat zien dat het maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting kindcentra zeer groot is. Op 22 november heeft een gesprek plaatsgevonden met commissieleden van de ministeries van SZW en OCW. Ter informatie sturen wij de brief door die namens PACT voor kindcentra is verstuurd aan de commissie. http://verenigingikook.nl/wp-content/uploads/2018/11/Brief-Platform-Kindcentra-aan-kamercommissies-SZW-OCW.pdf

 

Movimenti

Collega's,   

Na ruim 8 jaar vol passie, energie, ambitie en out of the box denken als  directeur van Sterrenschool Zevenaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging.  Sinds 1 november richt ik mij volledig op mijn eigen onderneming "Movimenti".  Hierbinnen bied ik naast advies en trainingen in het onderwijsveld ook  inspiratie-sessies en begeleiding aan.    

Mijn uitdagende samenwerking met het ministerie van OCW en de  onderwijsinspectie als projectschool "andere onderwijstijden"  heeft mij  geleerd hoe ik met een team vernieuwingen vorm geef en betekenisvol maak.  Dit wil ik graag blijven toevoegen aan IKOOK!   

Mocht jij met jouw team inspiratie, een start of begeleiding zoeken gericht op  het vernieuwend onderwijs, dan onderzoek ik graag samen, onder het genot  van een kop koffie/thee de kansen en mogelijkheden.  Ik maak gebruik van alles wat ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld en werk  met teamleden uit het veld nauw samen. Zo blijf ik staan met mijn hoofd in de  wolken en de voeten in de klei. Wij maken hierdoor echt het verschil!   

Ik kom met plezier naar jou toe! Uiteraard kan jij mij ook vinden op  www.movimenti.nl of mail naar ​lidwienkok@movimenti.nl of bel mij op  06-47080525. 
Ik kijk uit naar inspirerende ontmoetingen! 
Mooie dag en hartelijke groet,     

Lidwien Kok  Dynamisch coach, trainer & inspirator 

 

 


Ons mailadres is:
info@verenigingikook.nl