View this email in your browser
 

Van de voorzitter

 

Flexibilisering Onderwijstijden op de agenda
 
Het heeft de kranten gehaald…. De Tweede Kamer roept minister Slob op de flexibilisering  onderwijstijden mogelijk te blijven maken. Eerder gaf de minister aan het experiment te willen stoppen en mogelijkheden in te perken door het zogenaamde 4-dagen-model niet meer toe te staan.
 
In 2017 heeft IKOOK , in opdracht van OCW, een handreiking Maatwerk in onderwijstijden geschreven. Er zijn veel scholen/kindcentra die andere invullingen zoeken wat betreft de onderwijstijden. Als Vereniging wilden we – lerend van de experimentscholen – een stevige aanpak mogelijk maken. Het toepassen van flexibilisering van onderwijstijden is geen technisch ingreep. Het vraagt visie, basisvoorwaarden en kwaliteitszorg.
 
De reactie van het ministerie op het rapport van de inspectie van zomer 2018 liet lang op zich wachten. De Vereniging heeft bij herhaling opheldering gevraagd. Die kwam in april 2019. Naar aanleiding van dit rapport of ondanks dit rapport wil de minister de wetgeving op gebied van onderwijstijden niet aanpassen. De minister wil vasthouden aan de bestaande vakantieregeling met de verplichte 6 weken zomervakantie,2 weken zomervakantie en 1 week meivakantie. Hij wil de ruimte om te flexibiliseren inperken.
 
De Vereniging heeft contact onderhouden met de experimentscholen en natuurlijk met het ministerie. De lijn van IKOOK is geweest: wat kan er wél?! Flexibilisering van onderwijstijden is méér dan een onderwijsvernieuwing. Het is een sociaal experiment. Zoals ooit redenen waren in een agrarische samenleving om in de zomer 6 weken vrijaf te geven, zo zijn er 21e eeuwse redenen om daar anders mee om te (kunnen) gaan.
 
Als vereniging hebben we aangedragen om artikel 8 van de vakantieregeling te benutten. Via die weg kan het ministerie uitzonderingen toestaan en daarmee regie voeren op de voorwaarden, passend bij de bouwstenen van de handreiking. Dan is er - geclausuleerde - ruimte zonder benodigde wetswijziging.
Die weg is door de minister afgewezen.
 
Scholen en IKOOK hebben contact met Kamerleden gezocht. Het is Kamerleden van allerlei partijen duidelijk dat het resultaat van het experiment geen aanleiding geeft om flexibilisering te stoppen. De meeste scholen presteren over meerdere jaren prima mét flexibele onderwijstijden.
 
Dat heeft geleid tot 2 moties (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P10465); beide zijn aangenomen.
De minister is nu aan zet de moties uit te voeren. Als IKOOK hebben wij aangegeven een rol te willen spelen in de verdere uitwerking.
Wij staan klaar, samen met de kinderen, ouders en scholen.
 
Bart Eigeman, Voorzitter IKOOK
 

Anders leren – Anders organiseren

 

Sparren met een brigadier brengt je verder
 
Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt sinds een jaar om stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen uit onderwijs en kinderopvang, brigadiers genoemd, delen hun kennis, bieden inspiratie en denken mee. Directeur Nadia Verhoeff riep een brigadier in op haar school: “Fijn dat deze manier van sparren met een brigadier in het leven is geroepen!”
 
Zoeken naar antwoorden
Sluit onderwijs nog aan op wat kinderen van nu nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoet komen aan werkelijk passend onderwijs en aan de persoonlijke ontwikkelvragen van kinderen van nu? En hoe nemen we teams mee bij een andere inrichting van leren? Scholen en kindcentra die hun vragen stellen aan de brigade zijn op zoek maar lopen vaak vast. Omdat ze niet weten hoe te beginnen, omdat kennis en inspiratie mist of omdat veranderen nu eenmaal niet vanzelf gaat. De brigade brengt daar verandering in.
 
Impuls voor actie
Het afgelopen jaar hebben scholen en besturen, een gemeente, samenwerkingen van scholen en kinderopvang en een vervolgopleiding de weg naar de brigade ‘Anders leren, Anders organiseren’ gevonden. Zij stelden vragen als: ‘Hoe kunnen we teams van school en opvang die in een nieuw IKC samen gaan werken dichter bij elkaar brengen?’ of ‘Onze alumni werken in kindcentra. Wij willen hen actuele kennis meegeven over nieuwe praktijken zoals samenwerking tussen onderwijs, zorg, welzijn en opvang’ en ‘We willen kleuters op een andere manier volgen in hun ontwikkeling, zonder toetsen. Hoe richten we dat in, in ons onderwijs?’ De brigadiers brachten deze vragende partijen met succes en veel waardering een stap verder.


Een aantal jaar geleden ging het niet goed met de school. We hebben met het team de koers omgegooid en werken sindsdien in bouwen, we hebben flexibele schooltijden en persoonlijke leerlijnen. De school staat er weer goed voor. Na een tijdje liepen we tegen zaken aan, zoals hoe we groepsdoorbrekend werken beter konden inrichten. We zaten op een dood spoor en riepen brigadier Elly Marwitz in. Zij heeft ons een aantal mogelijkheden aangedragen. Het was belangrijk dat ze niet met kant-en-klare oplossingen kwam, maar ons juist aan het denken zette. Na de brigade ontstonden al gelijk nieuwe ideeën waar we mee aan de slag gaan,” zegt Nadia Verhoeff, directeur van de Wilgenhoek in Hank.
 
Initiatiefnemers brigade
De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures. Zij vinden dat onderwijs anders georganiseerd kan worden om zo beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Beide partijen geloven bovendien in de kracht van uitwisselen en in het delen van kennis om in beweging te komen. De brigade maakt dit mogelijk.
De vereniging IKOOK staat voor de ambitie om kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Interventures ontwikkelt de brigade en verzorgt de matching om scholen en kindcentra van elkaar te laten leren en de stap naar doen te zetten.

Zelf een vraag stellen
Een vraag stellen kan via de website http://www.andersleren-andersorganiseren.nlDe matchmaker neemt contact op voor een intake en maakt een match met een passende brigadier. De vragende organisatie prikt samen met de brigadier een datum voor de brigade. Aan een brigade zijn beperkte kosten verbonden voor de vervanging van de brigadier en de matching. De Vereniging IKOOK en Interventures ondersteunen deze activiteit zonder winstoogmerk.

Vragen over dit bericht? Interesse in een brigadier? Neem contact op met Martine Maes via info@andersleren-andersorganiseren.nl of via 06-57930691.
 

Our mailing address is:
info@verenigingikook.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.